Kalite Yönetim Sistemi Nedir ?


Kalite yönetim sistemleri felsefesi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Son zamanlarda kullanımına daha sık rastlanan kalite yönetim sistemleri (KYS), tarihsel gelişim sürecinde; az sayıda çalışanın bulunduğu işletmelerde, müşteri ilişkilerine odaklanan kalite kontrol uygulamaları yapılan Sanayi Devrimi Öncesi, fabrikaların kurulmasıyla birlikte üretimi yapılan ürünlerin kontrolünün yapıldığı Sanayi Devrimi sonrası, Japonya’da istatistiksel sonuçları baz alarak uygulanmaya başlanan Toplam Kalite Yönetimi’nin var olduğu II. Dünya Savaşı sonrası ve TKY’nin daha geniş çapta kullanılmaya başlandığı ve tüm işletmede kalite yönetiminin yapıldığı 1980 sonrası olmak üzere dört döneme ayrılmıştır. (Kaynak: Wikipedia)

Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistem Standartları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standart haline gelmiştir. ( TSE: Türkiye Standartları Ens. )

Kalite Yönetim Sistemi Nedir ve Neden Gereklidir ?


Tamamlanan işler ve bitmiş ürünün tüm yönlerinde kalite standartlarının karşılanması ve alıcının memnuniyetinin inşa edilmesi için birtakım gerekliliklere ihtiyaç var. Tüm bunların yerine getirilmesi için dünyanın her yerinde kaliteli bir işleyiş süreci gerekir. 20. yüzyılın başlarından itibaren peyderpey ortaya çıkan ve geliştirilen kalite yönetim sistemi, nitelikli iş gücü ve sağlıklı üretim için tam da beklendiği gibi etkiler yaratmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi Nasıl kurulur ?


Kalite yönetim sistemi kurma ve uygulama çalışmaları, organizasyon yapısına göre farklar gösterebilir. Ancak genel olarak KYS kurulum ve uygulama faaliyetleri aşağıdaki gibi gerçekleştirilir

 • Eğitim
 • Süreç tanımı ve doküman uygulaması
 • Sistemin denenmesi / pilot uygulama
 • Düzeltme ve aksaklıkların giderilmesi
 • İç denetim
 • Belge alma
 • Sürdürülebilir iyileşme

Kalite yönetim sistemi kurma aşamaları ekseriyetle yukarıdaki gibidir. Organizasyonlar, yukarıdaki gibi KYS faaliyetlerini yönetişim çalışmalarına adapte ederse devamlı gelişim ve kaliteli iş süreci için gerekli sistem yaklaşımına sahip olarak çalışmalarını sürdürebilir.

Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri Nelerdir ?


Kalite yönetim sistemi prensipleri örgütsel bağlam ve risk temelli düşünceye vurgu yapar. Organizasyon kalitesini daha da ileriye taşıyacak KYS prensiplerini özetle aşağıdaki maddeler özelinde ifade edebiliriz:

 • Müşteri memnuniyetine odaklanma
 • Amaç ve değerlere yön veren liderlik anlayışı
 • Kuruluşun yararı için tüm çalışanların katılımı
 • Kaynakların verimli kullanılması için süreç yaklaşımı
 • Genel performansın sürekli iyileştirilmesi
 • Analiz ve kanıtlara dayalı karar alma
 • Karşılıklı faydaya dayanan ilişkilerin yönetimi

Kalite Sistemleri Nelerdir ?


Kalite Yönetim Sistemi Sürecinde Avrupa Belgelendirme Desteği Nedir ?


Taleplerinizin oluşma aşamasından başlamak üzere bütün süreçleri titizlikle takip eden bir ekip tarafından talepleriniz alınır ve sonuçlanan kadar uzman bir kadro tarafından yönetilir. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda ön görüşme yapılarak fizibilite çalışmaları yapılır ve en hızlı sonuç alacağınız yol haritası sizlere ücretsiz bir şekilde çizilerek sunulur. Sizler tarafından süreçlerin onayına istinaden süreçler başlar ve uygun maliyetler ile sonuçlandırılır.

Daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sertifika Başvuru Formu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri