ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi tüm operasyonel süreçlerinizi en iyi şekilde izlemenize ve yönetmenize yardımcı olan bir standarttır. Dünyanın en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmaya ve süreklilik sağlanmasını amaç edilerek oluşturulmuştur.

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?


Kalite yönetim sistemi, müşteri memnuniyeti anlayışını temel alan planlı faaliyetler bütünüdür. Müşteri memnuniyeti ile birlikte organizasyonların sektörel ihtiyaçlarına karşılamaya yönelik kalite yönetim standardıdır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminde Kalite Nedir?


ISO 9001:2015’da Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılamaya dayalı karakteristikler toplamıdır. Başka bir deyişle kalite, bir ürün veya hizmetin belirli ihtiyaçları karşılama yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür. Kullanıma uygunluktur.(Dr.J.M.JURAN)

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Müşterilerin istek ve beklentilerine üst düzeyde yanıt vermektir. Bütün paydaşlar ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır. Şartlara uygunluktur.(P.B.CROSBY)

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Neyi İfade Eder?


TSE: 1960 yılında kurulan ve standart koyucu kurum olan Türk Standartları Enstitüsü anlamına gelir. Bu kurumun baş harflerinden oluşan bir terimdir.

ISO: International Organization Standardizasyon (Uluslararası Standart Teşkilatı) kurumunun kısa adıdır. Pek çok alanda ve disiplinde standart koyar ve genel kalite seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar.

9001: ISO tarafından standardın hangi alan ve konuda olacağını belirlenen kalite serisidir.

2015: Standartta yapılan son değişiklik tarihini ifade eder. ISO tarafından yapılır ve standartları günümüz anlayışına daha uygulanabilir hale getirmek için revize yapılır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Amacı Nedir?


Kalite yönetim sistemi kuruluşa, uzun vadede müşteri tatminini sağlamak, müşteri ve kuruluş yönetim gayesini başarmayı, personeli ve toplum için değer üretmeyi, kalite üzerine yoğunlaşan ve çalışanların katılımının sağlandığı bir yapı kazandırır.

Bu yapı, pazardaki ihtiyaçlara konsantrasyon, genel çevrede kaliteyi sağlama, kalite standartları oluşturma, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve iyi bir iletişimin sağlanmasıdır.

Amaç; kaliteyi, uygun şartlara üretme, müşteriyi tatmin ederek kazanma, sürekli iyileştirme süreci doğrultusunda sürdürmektir.

Bu amaca ulaşabilmesi için, üst yönetimin ve çalışanların, ekip/takım ruhuna inanması, kalite sistem iyileştirmesi ve uygulama çalışmalarına katılımı ile mümkündür.

Yönetim sisteminin bir diğer amacı;

Hatayı ortadan kaldırmak, verimliliği ve kaliteyi arttırmak, şikayetleri çözmek, maliyetleri azaltacak ve kaynakları etkin kullanacak yapıyı oluşturmak, iş ve üretim süresini kısaltmak ve sistemin sürekli izlenmesi ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yönetim sistemi takımı faaliyetlerine girdi olarak sağlanmasıdır.

ISO 9000:2015 Kalite Yönetim Sistemi İle İlgili Bazı Tanımlar


PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.
ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.
SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.
YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.
KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.
KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolu için koordine edilmiş faaliyetler.
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.
VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Ne işe Yarar?


 • Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
 • Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.
 • Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
 • Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.
 • Ürün/Hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlar.
 • Müşteriyi etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.
 • Kuruluşun iç iletişimini arttırır.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.
 • Müşterilerde güven duygusunu arttırır.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmeyi sağlar.
 • Rekabet gücünü arttırır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin İş Dünyasındaki Yeri


İş yaşamı ve yönetim sistemi olgusu uzun vadede çok kritik kriterler ve sonuçlarla çok yakın bağ içerisindedir.

Kuruluşunuz ISO 9001:2015 belgesinden yoksunsa ve kaliteli ürün ve/veya hizmet üretiyorsanız, işletme kalite yönetim sisteminiz vb. yoksa ve bu eksiklere rağmen kuruluşunuzda bilgi, yetkinlik, farkındalık oluşturmuş iseniz ve kuruluşunuzdaki bilgiyi maliyet etkinliği olacak şekilde yönetebiliyorsanız o zaman hiçbir sorununuz olmayacaktır.

Ancak kuruluşunuzun iş dünyasındaki prestiji, yapısı, yönetimi vb. durumların tescili için illaki olmazsa olmaz belgelerin başında ISO 9001:2015 gelmektedir. Bu belge gerekleri gerektiği gibi yapılmaz ise zaman içinde kuruluşun en güzel bölümünde asılı kağıt parçaları haline gelir. Bunun nedeni hem çok sayıda kuruluşta ve rakip kuruluşlarda bu belgeler vardır ve hem de insanlar artık bu belgelerin göründükleri kadar önemli olmadığını anlamışlardır.

Günümüzde kuruluşların gerçek performansları önem kazanmıştır. Yüksek kalitede ürünleri düşük maliyetle üretip üretmediğinizle ilgilenilmektedir. İş dünyası için geçerli olan asıl standart maalesef bu gerçektir. Kaliteli ürününüz varsa, müşteri ihtiyaçlarına hızla yanıt verebiliyorsanız ve maliyetiniz de düşükse yeterlidir. Müşteriler de sertifikalardan çok bunları isterler.

Tüm bu istek ve durumlara bağlı olarak yine de iş dünyası hem global kalite tescillerini ihtiyaç duymasalar bile yaptırmakta hem de bu sertifika gereklerini karşılamaya çalışmaktadırlar.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Avantajları Nelerdir?


ISO 9001:2015 kuruluşların ölçeklerine, hizmet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler için uygulanabilen bir standarttır. Standartın temel prensiplerine bakıldığında neden ihtiyaç duyulduğunun da cevabını aslında alıyor olacağız.

Liderlik, Müşteri Odaklılık, Çalışanların Katılımı, Proses Yaklaşımı, Kanıta dayalı  karar verme  gibi temel prensipler tüm kuruluşların süreçlerini iyileştirmesine, karlılığı arttırmasına, müşteri memnuniyetini arttırmasına sebep olacak adımlardır. Kalite Yönetim prensiplerinin özünü anlayıp, uyguladığımız takdir de bahsettiğimiz faydalar beraberinde geliyor olacaktır.

Kuruluşunuzda katma değer sağlayan, süreçlerinizi analiz edip tarafsız bir şekilde gerçekleştirdiğimiz denetim, belgelendirme hizmetlerimiz ve deneyimli kadromuz ile ISO 9001:2015 geçişinizde yanınızdayız.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri Nelerdir?


 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların katılımı
 • Süreç yaklaşımı
 • Sistem yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme
 • Verilere dayalı karar verme
 • Paydaş ihtiyaç ve beklentilerini karşılama

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Her Sektörde Uygunabilir Mi?


ISO 9001:2015 Belgelendirme ile beraber ISO tarafından yayınlanan kılavuz standartlar da söz konusudur. Hem ISO 9001:2015 Belgelendirme hem de diğer kılavuz standartlar doğrudan 9000 serileri olarak geçer. Müşterilerin beklentilerini ya da ihtiyaçlarını karşılamak adına başvurulan çok önemli bir yol olan ISO 9001, evrensel düzeyde kabul görmüş bir mevzuata sahiptir. ISO 9001:2015 aslında bir tür kontrol mekanizması olarak algılanabilir. Söz konusu hataları, kusurları azaltmak ya da ortadan kaldırmak, standardın amaçları arasındadır.

ISO 9001:2015 Belgelendirme kapsamında aslında zorlama söz konusu değildir. Sadece bazı genel geçer koşullar içerdiğinden söz edebiliriz. İşletme büyüklüğü bir ölçü olmayacağı gibi sektör farkları da belirleyici değildir. ISO 9001:2015 Belgelendirme pek çok sektöre rahatlıkla adapte edilebilir. Özellikle doğru bir biçimde kavranıp analiz edildiğinde son derece kuvvetli bir yönetim sistemi ortaya çıkacaktır. ISO 9001 sektörlere özel bir mevzuat içermez, genele hitap eder. Bu özelliği uygulanabilir olmasındaki en önemli etkendir. Sektör ya da ölçek gibi kriterler ISO 9001:2015 Belgelendirme süreçlerinde anlamsızdır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim ve Danışmanlık Maliyetleri Nedir?


ISO Kalite belgelerinin maliyeti ilk olarak sistem kurma dediğimiz danışmanlık ve eğitim maliyetidir.

Bu aşamada firmanızda yönetim sisteminin kurulması, dokümante edilmesi, tüm personele eğitimlerin verilmesi, sistemin işleyişinin çalışır hale geldiği ve firmanızın denetime hazır hale getirildiği aşamadır.

Eğitim ve danışmanlık için gerekli süre; firma çalışan sayısı, firma lokasyonları, faaliyet alanlarına göre belirlenmektedir.

Bizlerle ilgili bilgileri paylaştığınızda sizlere en kısa sürede ilgili proje için maliyet ve ziyaret süresi hakkında bilgilendirme yapmaktayız.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi KOSGEB Desteği Var Mı?


ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgelendirme sürecinde KOSGEB belgelendirme desteği sağlamaktadır. Belgelendirme kosgeb süreci için kosgeb danışmanınız ile iletişime geçerek belgelendirme destek oranı ve diğer hususlar hakkında bilgilendirme alabilirsiniz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 9001:2015 belgesi almak isteyen firmalar, ISO 9001:2015 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturmalıdır. Meydana getirilecek bu sistem, firmanın mal veya hizmet üretmesine etkisi olan tüm süreçleri içine almalıdır. Sözü edilen kalite yönetim sistemi uygulanabilecek bir programdan ziyade bir belgeler bütünüdür. Bu belgeler basılı veya dijital herhangi bir biçimde veya ortamda olabilir. Standardın ihtiyacı olan bütün çalışmalar yapıldıktan sonra (belgelemelerin ve gerekli kayıtların oluşturulması, iç denetimlerin ve Yönetimin Gözden Geçirmesi(YGG) çalışmalarının yapılması vb.) belgeyi almak isteyen firmalar üçüncü taraf denetim için kendilerine belgelendirme şirketi seçer. Seçilen şirket, meydana getirilen kalite yönetim sisteminin ISO 9001:2015 standardına uygun olup olmadığını, mal veya hizmet kalitesine etki eden tüm süreçleri içerip içermediğini denetler. Denetimler sonucunda belgelendirme isteyen firmanın oluşturduğu kalite yönetim sistemi ile standartlar arasında büyük farklar yoksa firma ISO 9001:2015 belgesi almaya hak kazanır ve en kısa sürede belgelendirme yapılır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Alma Sürecinde Avrupa Belgelendirme


Avrupa Belgelendirme olarak sizlere ISO 9001:2015 Belgelendirme sürecinde size sistem kurulumundan belgelendirme sürecine kadar hizmet sağlıyoruz.

Firmanıza ilgili standart gereği bir kurulu sistem yok ise sisteminizin kurulması, gerekli eğitimlerin verilmesi, gerekli dokümanların oluşturulması, gerekli metotların belirlenmesi süreçlerini danışmanlık ile tamamlayıp bir sonraki aşamada ise belgelendirme sürecini tamamlıyoruz.

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Sertifika Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri