SA 8000

SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ


SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi Nedir?


SA 8000 Sosyal açıdan Kabul edilebilir uygulamalar ve organizasyon için asgari standartları belirleyen bir standart türüdür. Herhangi bir sektörde herhangi bir şirket için dünya çapında uygulanabilir bir ölçek sunmaktadır.
BM ve ulusal hukuk kurallarına dayalı ve sanayi sosyal uyumu ölçmek için oluşturulmuş bir yönetim sistemidir. SA 8000 standardına uymak isteyen kuruluşlar standardın politikalarına ve temel insan haklarını benimsemiştir.

SA 8000’ nin Sisteminin  Tarihçesi


Sosyal sorumlulukla ilgili bu ilk standardın doğuşu ve gösterdiği gelişim, artık evrensel olarak kabul gören ve paylaşılan bir referans noktası haline gelmiştir. Tüketici örgütleri, en başta gelişmekte olan ihracatçı ülkeler olmak ancak sadece bunlarla sınırlı kalmamak üzere, çalışma hayatında gözlemlenen örneğin; çocukların çalıştırılması veya zorla çalıştırma gibi istismarları ve haksızlıkları azaltmak için uzunca bir süredir mücadele yürütmektedir. Tedarikçi seçiminde dünyadaki ilk evrensel etik standardıdır. SA 8000 Aralık 1997’de, ABD’de Ekonomik Öncelikler Konseyi Akreditasyon Bölümü (CEPAA) örgütü tarafından geliştirilmiştir. ( Şimdiki ismi SAI: Social Accountability International; Uluslararası Sosyal Sorumluluk )

SA 8000 Standardı ile çalışma koşullarının Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uygun olduğunu bağımsız bir kuruluşa onaylatmak ve sertifikalandırmak mümkün olmaktadır. SA 8000, merkezi Manhattan, New York’ta bulunan Social Accountability International (SAI; önceki ismiyle CEPAA) [Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü] tarafından, çok sayıda kuruluşun, sivil toplum örgütlerinin ve sendikanın işbirliği ile oluşturulmuş ve geliştirilmiş bir standarttır. 2001’de SA 8000 standardının yeni bir versiyonu çıkmıştır. Bu yeni versiyonda sağlanan koruma, işçilerin evlerinde de korunmasını sağlayacak şekilde genişletilmiştir.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi Sistemi Uygulama


Mevcut Durumun Tespiti

İlk aşamada standartta istenen gereklilikler ile kuruluşta var olan koşullar arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak üzere ön değerlendirme yapılır, kanuni gerekliliklere karşı kuruluşun durumu tespit edilir. Çalışanların, çalışma koşullarından memnuniyeti belirlenir. Çalışılan ortamın sağlıklı ve güvenli olup olmadığı incelenir. Belgelendirme sürecine başlamadan önce, durumun bir değerlendirmesi yapılarak standardın çerçevesi çizilir. Mevcut Sosyal Sorumluluk Sistemi ile SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardının gereklerinin ne kadar uyuştuğu ve yapılması gerekenler ortaya konur.

SosyaL Sorumluluk Oluşturma Planı

Sosyal sorumluluk yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Hazırlanan zaman çizelgesine uygun olarak kuruluşun, sosyal amaçları ve bunların öncelikleri Avrupa Belgelendirme desteği ile belirlenir.Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

Eğitim

Sosyal sorumluluk yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara, uygun detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz. Yeni işe başlayanların sosyal sorumlulukları ile ilgili eğitilmesi ve bilinçlendirme programlarının devamı sağlanır.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin Kurulması

Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımların önderliğinde firmanın yapısına uygun bir sosyal sorumluluk politikası oluşturulur. Çocuk işçi, zorla çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı, ayrımcılık, disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, maaş ve diğer ücretler konusunda kuruluş prosedürler oluşturulur. Kuruluş taşeronlarını da sosyal sorumlulukları açısından seçme ve değerlendirmeye tabi tutar ve bu kriterler çerçevesinde uygulamaya geçer.

İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi

Sosyal sorumluluk yönetim sisteminin oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.

Gözden Geçirme

Üst yönetim sosyal sorumluluk sistemini; kanuni ve diğer gerekliliklere uyumunu, taşeron seçimini, hedefleri, düzeltici/önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.

SA 8000 Standardının Yapısı ve Sosyal Sorumluluk Talepleri


 1. Çocuk İşçiliğin düzenlenmesi/engellenmesi çocuk işçilerin himayesi
 2. Metazori işçiliğin engellenmesi
 3. İşyeri sağlığı ve iş güvenliği
 4. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu ücret pazarlığı hakkı
 5. İşyerinde ayrımcılığın engellenmesi
 6. Fena muamelenin engellenmesi
 7. Çalışma saatlerinin yasalara uygunluğu
 8. Ücretlerin yasalara uygunluğu
 9. SA 8000 yönetim Sistemi
  • Politika
  • Yönetimin Gözden Geçirilmesi
  • Yönetim Temsilcisi
  • Planlama ve uygulama
  • Tedarikçi ve Taşeronların kontrolü
  • Düzeltici/Önleyici faaliyetler
  • Dış ilan ve tebliğler
  • Standarda Uygunluğun ilgili taraflara beyanı
  • Kayıtlar

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Faydaları


 1. İşletmenin imajını korunur ve düzeltilir.
 2. Çalışanların morali ve verimliliği arttırır.
 3. Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak ve yeni pazar olanakları ile rekabette üstünlük elde edilir.
 4. Çalışanlar ile yönetim arasındaki iletişim kanalları açılır.
 5. Ürün kalitesinde iyileştirilme sağlanır.
 6. Tedarikçi ve taşeronlarla ilişkilerin uzun süreli sözleşmeleri teşvik edecek yönde iyileştirilmesi sağlanır.
 7. Bilgi akışının düzenlenmesiyle tüketici güveninin arttırılması sağlanır.

“Daha Ayrıntılı Bilgi İçin Sistem Belgelendirme Departmanı İle iletişime Geçebiliriniz.”

SA 8000 SosyaL Sorumluluk- Sertifika Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri