Emisyon Ölçümleri

Emisyon Ölçümleri


Emisyon Nedir ?


Yakma ve proses sonucu oluşan, her türlü emisyon kaynağından atmosfere yayılan; havanın doğal yapısındaki bileşimi değiştiren hava kirleticileri “emisyon” olarak tanımlanmaktadır.

Emisyon Ölçümü Zorunlu Mudur ?


Sanayi tesislerinin kuruluşunda ve işletilmesi esnasında gerekli tedbirlerin alınmaması, uygun teknolojilerin kullanılmaması v.b gibi proses uygulamaları kirletici emisyonların oluşumuna neden olmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerde; emisyonları kontrol altına almak, hava kirlenmeleri sebebiyle çevreye önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak için yasal zorunluluklar bulunmaktadır.

Emisyon Ölçümünün Faydaları


Kirletici emisyonları kontrol etmek için öncelikle kirletici kaynaklarını tespit etmek, ölçüm ve analizinin yapılması gerekir. Ölçümü gerçekleştirilecek olan parametrelerin tespiti için; faaliyetin türüne (yakma-proses), kullanılan kimyasallara ve mevzuatta belirtilen bulunması muhtemel kirleticiler dikkate alınmaktadır. Tespit işleminin ardından kaynakta; ulusal ve uluslararası metot ve standartlara göre teknolojik cihazlar ile bacada ölçüm ve numune alma işlemleri gerçekleştirilir. Ölçüm ve numune alımı gerçekleştirilen parametrelerin analiz sonucunda; mevzuatlar kapsamında değerlendirme yapılmış ölçüm raporu tamamlanır. Ölçüm sonuçlarına istinaden; gerekli durumda firmanın emisyon azaltıcı tedbirleri alınması sağlanır.

Emisyon ölçümleri kontrol amaçlı ve mevzuat kapsamında gerçekleştirilebilir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında EK-1 ve EK-2 de bulunan tesisler 2 yılda bir emisyon ölçümleri yaptırmalıdır.

Emisyon ölçümü, çevreye yayılan her türlü zararlı gazlar, katı ve sıvı atıkları arındırarak gerekli cihazlar ile analiz edilmesi işlemidir.Çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri” tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak ve kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmekle yükümlüdür.

“Emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yıldır.”

“Daha ayrıntılı bilgi için Test & Ölçüm Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Emisyon Ölçümleri - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri