SEÖS Ölçümleri

SEÖS Ölçümleri


Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği, 12.10.2011 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanmış olup; 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Mahalli Çevre Kurulu kararlarına göre belirlenen parametrelerinin sürekli olarak ölçülmesi, takip edilmesi ve bu verilerin bakanlık sistemine aktarılması esasını tanımlamaktadır.

Temel olarak SEÖS Tebliğinin amacı, sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi Kurulması Zorunlu Tesisler;

  • Büyük yakma tesisleri
  • Anma ısıl gücü 10 MW ve üzeri olan katı ve sıvı yakıtlı yakma tesisleri
  • Periyodik emisyon ölçümlerinde SKHKKY EK-3’de belirlenmiş kütlesel debi sınır değerlerini
    aşan tesisler
  • Atık yakma tesisleri
  • Bakanlık veya Valilik kararıyla sürekli izlemeye tabii tesisler

İlgili sanayi kuruluşu SEÖS kurmakla mükellef ise SKHHKY veya Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğinde tabii olduğu limit değerlerine uygun şekilde sistem kurmalıdır.

“Daha ayrıntılı bilgi için Test & Ölçüm Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

SEÖS Ölçümleri - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri