ISO 45001:2018 Nedir ?


ISO 45001:2018, standardın uygulanması için rehberlik de dahil olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için gereklilikleri ortaya koyan bir Uluslararası Standarttır. Standart, organizasyonların İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performanslarını iyileştirmek için işçi yaralanmalarını ve kötü sağlık durumlarını önlemek ve güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak için proaktif adımlar uygulayarak yöntemleri tanımlar. Standart, bir organizasyonun içeriğine hitap eden bölümleri ve sağlam bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini planlamak, desteklemek, işletmek ve değerlendirmeyi içerir. ISO 45001:2018 metodolojisi, ürün ve süreç kalitesini geliştirmek için onlarca yıldır kullanılan PDCA (Plan, Yap, Kontrol Et, Hareket) sürecini kullanır. Standart, işçi sağlığı ve güvenliğini yönetmek ve iyileştirmek için aynı proaktif yaklaşımın nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

Yeni ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı, kurumlara İSG performanslarını iyileştirmek için tek, net ve odaklı bir yaklaşım sunmaktadır. Standart, kuruluşların çalışanlar ve ziyaretçiler için daha güvenli ve daha sağlıklı bir iş ortamı sağlamasına olanak tanır.

Organizasyonlar sadece güvenliği değil, aynı zamanda kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığı ve refahının tüm yönlerini de içerebilecek risk faktörlerini tanımlamak ve azaltmak için çabalamalıdır. ISO 45001:2018, etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesi için tüm temelleri kapsayan kapsamlı bir standarttır.

Neden ISO 45001:2018 Uygulamak


Dünyadaki bir pazarda rekabet gücünü korumak için şirketler, ahlaki ve yasal sorumlulukların ötesinde, maliyetleri düşürmenin yollarını arıyorlar.İncelenen bir maliyet, işyeri yaralanmalarının ve hastalıklarının maliyetidir. ISO 45001:2018 uyumlu bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği performanslarını sistematik olarak geliştirmesini sağlayabilir. ISO 45001:2018 metodolojileri şunları destekler:

 • İşleriyle ilişkili sağlık ve güvenlik riskleri konusunda artan farkındalık
 • İSG  hedeflerinin belirlenmesi dahil olmak üzere İSG politika ve süreçlerinin geliştirilmesi
 • İşçiler, İSG riskini belirleme ve sürüşü iyileştirmede aktif rol oynarlar
 • Yasal ve yasal gereklilikler de dahil olmak üzere İSG riskini yönetmek için kontroller oluşturmak
 • İSG performansının değerlendirilmesi ve gelişmeye yönelik proaktif bir yaklaşımın benimsenmesi

ISO 45001:2018 yöntemlerini kullanarak etkili bir İSG yönetim sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması, bir kurumun işe güvenli bir yer olduğunun tanınmasını ve itibarını kazanmasını sağlayabilir. Buna ek olarak, sağlam bir İSG yönetim sisteminin uygulanması, daha az sayıda vaka, personel devamsızlığı, çalışanın cirosu, azalan aksama süreleri ve sigorta primlerindeki indirimler ile sonuçlanmalıdır.

ISO 45001 standardı kimler için uygundur ?


ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetimi standardı aşağıdaki kuruluşlar tarafından uygulanabilir,

• Büyük ölçekli kuruluşlar
• Küçük ve orta ölçekli işletmeler
• Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
• Sivil toplum kuruluşları

Bu Standart da PUKİ Döngüsü İle Çalışmaktadır


Planla: Kuruluşun iso 45001 iş sağlığı ve güvenliği politikasına uygun olarak sonuçların elde edilmesi için gerekli hedefleri ve prosesleri belirle.
Uygula: Prosesleri uygula.
Kontrol et: Prosesleri izle ve İSG politikasına, hedeflerine, yasal ve diğer şartlara göre ölç ve sonuçları bildir.
İyileştir: İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için önlem al.

Tüm dünyada geçerli olan iso 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi nerede olursa olsun ve hangi kurum veya kuruluş tarafından kurulmak istenirse, bu standardın şartlarını kabul etmiş sayılır ve şartları karşılamak zorundadır.

ISO 45001:2018 Nasıl Uygulanır ?


ISO 45001:2018’in uygulanması ve müteakip belgelendirme, zaman, kaynak, taahhüt ve yönetim ekibinin tam desteğini gerektirecektir. Standardın 10 ana bölümü vardır. İlk 3 madde, dokümanın kapsamını, normatif referansları ve standarda uygulanabilecek terimleri ve tanımları kapsamaktadır. Kalan yedi bölüm, yeni standartlara uymak için bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin içeriği ve gereksinimleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, standart içinde detaylandırılan yönetim sistemi yaklaşımı, on yıllardır üretim süreçlerini başarılı bir şekilde geliştirmek için kullanılan PDCA (Plan Yap, Kontrol Et, Hareket) metodolojisine dayanmaktadır.

ISO 45001:2018 Standardı Şu Bölümlerden Oluşmaktadır

1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standardlar
3. Terimler Ve Tarifler
4. Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
4.2 Çalışanların ve İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 İSG Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
4.4 İSG Yönetim Sistemi

5. Liderlik ve işçi Katılımı
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.2 İSG Politikası
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
5.4 Çalışanların Katılımı ve Danışımı

6. Planlama
6.1.1 Genel
6.1.2 Risk ve Fırsatlara Ait Tehlikelerin Belirlenmesi ve Değerledirilmesi
6.1.3 Yasal Gereklilikler ve Diğer Gereksinimlerin Belirlenmesi
6.1.4 Planlanan aksiyonlar
6.2.1 İSG Hedefleri
6.2.2 İSG Hedeflerine Ulaşmak İçin Planlama

7. Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

8. Operasyon
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.1.1 Genel
8.1.2 Tehlikelerin giderilmesi ve İSG risklerinin azaltılması
8.1.3 Değişim Yönetimi
8.1.4 Tedarik
8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale

9. Performans Değerlendirme
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.2 İç Tetkik
9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

10. İyileştirme
10.1 Genel
10.2 Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3 Sürekli İyileştirme

Avantajları Nelerdir ?


 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.
 • İş yerlerinde ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını sağlar.
 • Meslek hastalıkları ve kaza sayısında potansiyel düşüş sağlar, iş gücü kaybını önler.
  Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüşe sebep olur.
  Sağlık ve güvenlik konularına verilen önemi dolayısıyla yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir.
 • Kurumun itibarını arttırarak kamu gözünde güvenilir firma imajı kazandırır.
 • Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, kuruma güven duymalarını sağlar, kuruluş değerlerine bağlılığa katkıda bulunur.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğu gösterir.
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlar.
 • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğini sağlar ve güvenlik kültürünü güçlendirir.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirerek, iş veriminde artışı ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
 • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlar.
 • Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesine imkan sağlar.
 • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, işletme maliyetlerini düşürür.
 • İş sağlığı güvence altına alınırken, müşteri taleplerine uygun ürünlerin sürekliliği sağlanarak müşteri memnuniyetine ve sadakatine katkıda bulunur.
 • Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Önlem uygulamalarının açık bir biçimde tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Bunun sonucunda kazalar önlenmiş olur.
 • Diğer yönetim sistemi standartlarına entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

ISO 45001 Diğer Yönetim Sistemlerine Entegre Edilebilir Mi ?


ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi standartlarla aynı terimleri ve alt yapıyı paylaşan üst düzey bir standart olarak hazırlanmıştır. Bundan dolayıdır ki ISO 45001 entegrasyona uyumlu ve entegrasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çevre ve iş güvenliği birbirini ilgilendiren ve birbirini yakından takip eden standartlardır. Çünkü birçok kuruluşun kendi İSG ve çevresel yönetim işlevlerini içsel olarak birleştirdiği bilinmektedir. Bu, özellikle ISO 14001’e aşina olanlar için ISO 45001:2018’in entegrasyonunu kolaylaştıracaktır.

ISO 45001:2018, kalite ve çevre yönetim sistemleri ile rahatlıkla entegre edilebilir.

Daha ayrıntılı bilgi ve destek almak için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri