BRCFOOD Standardı Nedir ?


İlk olarak 1998 yılında yayınlanan BRC Food Gıda Güvenliği standardı, gıda üreticilerinin HACCP, izlenebilirlik, gıda sahtekarlığını önleme, yönetim taahhüdü ve gıda güvenliği kültürü dahil olmak üzere çok çeşitli alanlara odaklanmalarına yardımcı olmaktadır. Standardın tanınmasında yıldan yıla bir artış olmuş ve standart en büyük küresel gıda güvenliği programlarından biri haline gelmiştir. BRCGS’in Gıda Güvenliği Standardı, GFSI tarafından onaylanmış bir standart olarak şu anda 130 ülkede 30.000 tesis tarafından kullanılmaktadır.

BRCFOOD V8’den V9’a Geçiş Süresi Ne Zaman Kadardır?


Nihai standardın tam olarak uygulanması için bir geçiş dönemi olacaktır. Bu yüzden BRCGS Food Safety Versiyon 9, 1 Ağustos 2022’de yayınlandı ve belgelendirme denetimleri 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu tarihten önce yapılan denetimler için düzenlenen tüm sertifikalar, 8. Versiyona uyumlu olacak ve sertifikada belirtilen süre boyunca geçerli olacaktır. BRCFOOD V8 den belgeli olan firmalar belge süreleri bitmeden BRCFOOD V9 süreçlerinin tamamlamış ve BRCFOOD V9’dan denetime girmeleri gerekmektedir.

BRCFOOD  V9’da Kabaca Neler Değişti ?


 • Paydaş gereksinimlerinin anlaşılması sürecinde daha detaylı bir yaklaşım benimsemek,
 • Ürün güvenliği kültürünü geliştirmek ve teşvik etmek,
 • Codex -Gıda Hijyeni Genel ilkelerine uyumluluk,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını artırmak,
 • İyileştirme faaliyetleri gereksinimlerinin uygulanabilirliğini artırmak,
 • Kesimhane ve hayvan yemi faaliyetleri gerçekleştiren firmaların iş süreçlerini netleştirmek.

BRCFOOD  V9’daki Değişimleri Detaylı İncelemek İstersek ?


 • 1.1.1 Politika kapsamına “Gıda güvenliği ve Kalite kültürünün iyileştirilmesi” ifadesi eklenmiştir.
 • 1.1.2 Gıda Güvenliği Kültür Planı’nın yılda en az bir kez gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve kapsamının detaylı şekilde açıklanıyor.
 • 1.1.4  Üst yönetim gözden geçirme gündemine “Kültür planı“ ekleniyor.
 • 1.1.11 Üst yönetim “Kalite – Gıda Güvenliği Kültürünü Planı” nın etkinliği ile ilgili konuşulması için denetime katılmalı.
 • 1.2.3 Çalışanlar güvenli olmayan veya spek dışı ürünleri ve girdileri amirlerine raporlama gerekliliğinin farkında olmalı.
 • 1.2.4 Gıda güvenliği, otantisite, yasallık ve kalite konularında yeterli bilgi sahibi olunmaması durumunda, sistemin günlük yürütülmesi işletmenin sorumluluğunda olmak koşuluyla, dış uzmanlık desteği alınabilir.
 • 2.7.4: Bir tehlike ön-koşul programlarıyla yada KKN olmayan önlemler ile kontrol edildiğinde belirtilmeli ve geçerli kılınmalıdır.
 • 2.12. maddesine HACCP planı validasyonu eklenmiştir.
 • 3.4.1: İç tetkikte  Gıda Güvenliği Kültür planının ele alınması.
 • 3.5.1.2: Tağşiş ve gıda savunmasının tedarikçi denetimleri ve soru listelerinde yer alması gerekliliği.
 • 3.5.3.3: Yılda en az bir kez onaylı hizmet tedarikçilerinde performans değerlendirme yapılması.
 • 3.5.4.3: Gıda güvenliği, tağşişi, gıda savunması risk değerlendirmelerine dış kaynaklı proses kaynaklı riskler dahil edilmelidir.
 • 3.9.3: izlenebilirlik tatbikatı Hammaddeler(birincil ambalaj hariç) için de kütle denkliğini içermelidir.
 • 3.11.4: Geri çekme/çağırma durumunda belgelendirme kuruluşuna düzeltme, kök neden analizi ve düzeltici faaliyet planı iletilecektir.
 • 4.1 Saha güvenliği konusu Dış alan standartları maddesi içine eklendi.
 • 4.1.4  Ziyaretçi kayıt sistemi olmalı, sürücü, taşeron ve ziyaretçilere tesis kuralları bildirilmeli, proses ve depo alanlarına sadece çalışanlar girebilmelidir ve  bu alanlarda taşeronlar refakatçi eşliğinde bulunabilir. (Bu madde version 8 de gıda savunması alt maddesiydi)
 • 4.2.1 Gıda savunması ekibi/sorumlusu saha ve sahadaki gıda savunması risklerini bilmelidir.
 • 4.3.1  Üretim risk alanları değerlendirilmesi Ek-2 ye göre yapılmalı (Yüksek risk, yüksek önem/dikkat, düşük risk alanları gibi)
 • 4.3.2 Saha yerleşim planında üretim risk alanları yani yüksek risk, yüksek önem/dikkat, düşük risk, kapalı ürün alanı gibi alanların gösterilmesi gerekiyor.
 • 4.4.11 Plastik perdeler haşere girişini önleyecek şekilde sağlam olmalı.
 • 4.5.1 Su depolamayla ilgili riskler yönetilmeli.
 • 4.6 Ekipmanlar maddesi oldukça genişletilmiş.
 • 4.6.1 Yeni ekipmanlar için alım şartnamesi oluşturulmalı.
 • 4.6.2 Yeni ekipmanın kurulumu için risk bazlı bir prosedür oluşturulmalı.Prosedürün içeriğinde; Kurulum sonrası temizlik, operasyon öncesi onaylanması gibi konular olmalı. Ekipman lokasyonu ve tasarımı temizlik ve bakımının etkin şekilde olmasını sağlayacak.
 • 4.6.3 Ekipmanın tasarım ve yerleşimi herhangi bir ürün kontaminasyonuna sebep vermemeli, yüzeyler gıdaya uygun olmalı, uygun yüzeyler, pürüzsüz bağlantı ve kaynak noktaları olmalı .
 • 4.6.4 Sabit ekipmanların taşınmasının yönetimiyle ilgili prosedür olmalı.
 • 4.6.5 Kullanım dışı ekipmanlar hijyenik şekilde saklanacak ve ürün kontaminasyonuna neden olmayacak
 • 4.6.6 Yükleme ve kaldırma ekipmanları gibi hareketli ekipmanlar ürün kontaminasyonu için risk oluşturmamalı.
 • 4.6.7 Akü şarjı açık ürün alanlarında olmamalı.
 • 4.9.5.1 Gıdaya temas eden ahşap malzeme gıdaya uygun olmalı.
 • 4.10.3.5 X-ray ekipmanı test prosedürleri detaylı açıklanıyor.
 • 4.10.4.1 Son ürün kontrolleri için kullanılan mıknatısların etkinlik testleri, bütünlük, temizlik kontrol ve denetimleri yapılmalı.
 • 4.10.5.1 Son ürün kontrollerinde kullanılan optic seçicilerin  üretici talimatları ve tavsiyelerine göre kontrolleri yapılmalı.
 • 4.10.7.1 Aspiratör, akışkan yatak ve ağırlık ayırıcı gibi diğer yabancı madde ayrımı ve tespit ekipmanları  üretici talimatları ve tavsiyelerine göre kontrolleri yapılmalı.
 • 4.11.7.4 Püskürtme toplarının işlevsel çalışması kontrol edilmeli.
 • 5.1.1 Mevcut ürün, ambalaj ve proseslerdeki değişikliklerin yönetilme konusu maddeye ilave ediliyor.
 • 5.2.1 Bu maddeye ilave olarak etiket artwork onayı ile ilgili bir prosedür gerekliliği geliyor.
 • 5.3 maddesi “statement of intent” kısmına hayvan maması ve yemi ile ilgili alerjen yönetimi açıklamaları ilave edilmiş. Ürünün satılacağı ülkede yasal gereklilikler var ise veya üründe alerjen iddiaları mevcutsa hayvan maması ve hayvan yemi üreticilerinin de alerjen yönetimi maddesine uyması gerekli.
 • 5.4.1 Gıda Hassasiyet(Tağşiş) değerlendirmeleri yapan sorumlu yada ekip gıda hassasiyet ilkelerini ve hammaddeler ilgili riskleri konusunda bilgi sahibi olmalı.
 • 5.4.7 Ürünle ilgili bir iddia olması durumunda ürün reçetesi ve prosesin geçerli kılınması .
 • 5.5.1  Birincil Ambalaj satın alınması veya speklerinin oluşturulması sırasında, Gıdanın doğası ve mevcut ambalajın özellikleri konusunda (Geri dönüşümlü malzeme veya ambalajın tekrar kullanılması durumu) ambalaj tedarikçisi bilgilendirilmelidir.
 • 5.6 Madde başlığı ürün gözetimi, ürün testleri ve lab. Analizleri olarak revize ediliyor.
 • 5.6.2 Yasal sınırların sağlanamadığı durumlarda hemen aksiyon alınması ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde ölçüm belirsizliklerinin de dikkate alınması gerekiyor.
 • 5.8 maddesi evcil hayvan maması ile ilgili bir maddeyken şimdi ayrıca hayvan yemleri de bu kapsama alınmış.
 • 5.8.4 Hayvan yemi üretimi durumunda hem üretilen ülkenin hem de satış yapılan ülkenin ürün güvenliği mevzuatına uyulması gerekmekte.
 • 5.9 Yeni madde – Kırmızı et, tavuk, balık üretimleri için kesim veya kesim sonrası işlemleri gerçekleştiren tüm tesisleri ilgilendiren ek gereklilikler bu madde altında toplanmış.
 • 6.1.7 Denetimin kapsamının dışında ürün yada materyaller diğer ürünlere bir risk oluşturmamalı.

BRCFOOD V9’da Denetim Opsiyonu Kaç Tanedir ?


BRCFOOD V9’da denetim opsiyonu 3’e çıkartılmıştır.

Opsiyon 1 : Haberli “yerinde” denetim

3 yıllık dönem içerisinde 1 adet denetimin habersiz yapılması gerekliliği tanımlanmıştır. Hangi yılda habersiz denetim yapılacağı denetlenen firma tarafından bilinecek, ancak tam tarih konusunda bilgi verilmeyecektir.

Opsiyon 2 : Haberli ” karma” denetim

Bilgi teknolojilerini uzaktan denetime dahil etmek amacıyla oluşturulan bir opsiyondur. Denetimin ilk bölümü online olacak, ikinci bölümü sahada/işletmede olacak şekilde planlanan opsiyonda, 3 yılda bir habersiz denetim kuralı da geçerlidir. (Opsiyon 1’deki kuralar geçerlidir)

Karma denetim opsiyonuna, belgelendirme kuruluşunun risk değerlendirmesine bağlı olarak karar verilmesi gerekliliği belirtilmiştir. Belgelendirilecek firmaların bilgi teknolojileri yeterli seviyede olmalı ve denetimin %50’lik kısmının uzaktan tamamlanabilecek yapıda olması beklenmektedir. Belgelendirme firmalarının risk değerlendirme yapabilmesi için firmayı tanıma zorunluluğu olduğu düşünüldüğünde, karma denetim opsiyonu belgelendirilmiş firmalar için geçerlidir. İlk denetim bu opsiyonda gerçekleştirilememektedir.

Opsiyon 3 : “Habersiz yerinde” denetim

Habersiz denetim opsiyonunda versiyon 8’e göre fazla değişiklik olmamıştır. Sadece denetim döngüsünün son 4 ayı içerisinde habersiz denetim olacağı vurgulanmaktadır. Versiyon 8’de habersiz denetimin son 9 ay içerisinde yapılabileceği vurgusunu, yeni standartta görmemekteyiz.

BRCFOOD V9’da Taslağına Nereden Ulaşabilirim ?


BRCFOOD V9 taslağına ilgili linkten ulaşabilirsiniz. Ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Avrupa Belgelendirme Peki Size Nasıl Yardımcı Olabilir ?


BRCFOOD V9 revizyon süreçlerinizde, BRCFOOD V9 sistem kurulumlarınızda veya BRCFOOD V9 denetim öncesi denetimlerle sizlere hizmet sunabilir.

Daha ayrıntılı bilgi ve destek almak için  Eğitim/Akademi Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri